Podstawy prawne działania

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 zostało powołane ma mocy

Uchwały Nr XII/73/91 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 marca 1991r.:

 

oraz Uchwałą Nr XVIII/149/2000 Rady Miejskiej w Łobzie z dn. 30 czerwca 2000r.  wprowadzono zmiany:

 

Na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Uchwała Nr XVI/138/2000 Rady miejskiej w Łobzie nadała dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 imię bohatera książek Lucyny Krzemienieckiej zaprzyjaźnionego ze światem przyrody Krasnala Hałabały:

 

 

Na podstawie wniosku z dn. 04.08.1993r. Dziw 8066/93

oraz decyzji Wojewody Szczecińskiego z dn. 04.01.1993r. Nr GNG n 9-7211/46/93

oraz spisu i  karty – inwentaryzacyjnej,   odpisu nieruchomości wpisano do księgi wieczystej Kw nr 58859:

 

 

Placówka dotychczas podlegająca obsłudze finansowo księgowej 

Urzędowi Miejskiemu w Łobzie.

Od 01 marca 2003r. jest samodzielnym płatnikiem ze wszystkimi skutkami

 wynikającymi z tego zadania.

 

ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZAWARTE SĄ W  S T A T U C I E   P R Z E D S Z K O L A

ZATWIERDZONYM  29 SIERPNIA 2017r. UCHWAŁĄ

RADY PEDAGOGICZNEJ.

STATUT PRZEDSZKOLA SKŁADA SIĘ Z 15 ROZDZIAŁÓW I

68 PARAGRAFÓW.